Verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding. Aanvaarding van de factuur houdt zowel ten opzichte van handelaars als ten opzichte van niet-handelaars aanvaarding in zowel van de inhoud van de factuur, waaronder de factuurvoorwaarden, als van de geleverde goederen.

2. Protest. Elk protest, zowel met betrekking tot de factuur als met betrekking tot de geleverde goederen of uitgevoerde werken, moet per aangetekende brief, uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur geformuleerd worden.

3. Betalingsvoorwaarden. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Dat wil zeggen dat de factuurbedragen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum in onze handen of op onze rekening moeten staan. De klant zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Elke factuur die niet op de vervaldag betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op. Indien de factuur niet op zijn vervaldag betaald is, zal de klant tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 12% van het niet-betaald factuurbedrag, met een minimum van 65.00€.

4. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van onze facturen. Wij behouden ons het recht de goederen terug te nemen, op kosten van de koper, in wiens handen ze zich ook bevinden en dit binnen de acht dagen na het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven.

5. Bevoegdheid. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Veurne bevoegd hetzij de Vrederechter te Diksmuide.